reactor-core / reactor.core.publisher / kotlin.Function0 / toMono

toMono

fun <T> (() -> T?).toMono(): Mono<T>

Extension to convert any Supplier of T to a Mono that emits supplied element.

Author
Sergio Dos Santos